Zamknij
Zamknij

oferta nr 0206217

Działka 4010.00 m2

390 000 zł97.26 zł / m2
Miejscowość: Koszalin
Województwo: Zachodniopomorskie
oblicz koszty transakcji
Niezabudowana działka o pow. 4010 m2 położona w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej.

Przybliżone wymiary działki: 50,3m x 99,2m x 125,3m x 10,2m x 27,3m.

Media: woda i prąd w bliskiej odległości.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczone symbolem 7MN, U.

Dla terenu oznaczonego symbolem 7 MN,U, ustala się:

1) Przeznaczenie:

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

b) dopuszczalne – usługi nieuciążliwe, realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalno-usługowym lub jako obiekt wolnostojący.

2) Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy do 15% powierzchni działki budowlanej;

b) intensywność zabudowy od 0,03 do 0,18;

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:

- 30 m od linii rozgraniczającej pas drogowy ulicy Lubiatowskiej,

- zmienna od 45 m do 55 m;

d) geometria dachów i wysokość zabudowy :

- przy dachach płaskich – 1 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 5 m,

- przy dachach symetrycznie stromych, wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych,

z drugą kondygnacją w formie poddasza użytkowego, maksymalnie 7 m,

- wysokość zabudowy towarzyszącej – garaży wolnostojących, budynków gospodarczych –

1 kondygnacja, do 4m;

e) kolorystyka dachów:

- dachy symetrycznie strome z pokryciem w odcieniach szarych lub czerwonych,

- dopuszcza się dachy „ zielone”;

f) kolorystyka elewacji w odcieniach pastelowych z dopuszczeniem zastosowanie naturalnych okładzin drewnianych i klinkierowych;

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70 % powierzchni działki budowlanej;

h) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 4000 m2, minimalna szerokość frontu

działki od strony ulicy Lubiatowskiej – 35 m;

3) Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dojazd do działek budowlanych z dróg przyległych do terenu oraz z projektowanej komunikacji wewnętrznej – dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych – realizowanej zgodnie z ustaleniami z § 12 pkt 2;

b) odprowadzenie ścieków, z zastrzeżeniem lit. d, do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, z zastosowaniem układu indywidualnych przepompowni ścieków;

c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalizowanego w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej, dopuszcza się dla pojedynczych działek wykonanie ujęć indywidualnych;

d) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych na własny nieutwardzony teren,

z zastosowaniem indywidualnych urządzeń oczyszczających;

e) zaopatrzenie w gaz z gazociągu śr/c lokalizowanego w pasie drogowym ulicy Lubiatowskiej;

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci lokalizowanej w pasach drogowych ulic Lubiatowskiej i Jeziornej;

g) liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 12 pkt 6.

4) Dla działek i ich części, położonych w strefie WII ograniczonej ochrony konserwatorskiej

stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia § 9 pkt 1.

5) Zasady i warunki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zgodnie z ustaleniami § 10

Działka położona w spokojnej okolicy. Odległość od centrum Koszalina ok. 5 km.